Styret

Grete Huru

Styreleder

Arvid Jonassen

Nestleder

Henry Hetland

Styremedlem

Olav J. Stray

Styremedlem

Tove Bjørnsen

Styremedlem

Mary Ann Meland

Styremedlem

Gunnar Gulli

Styremedlem

Vidar Tjomsland

Varamedlem

Tore Sandøy

Varamedlem